کتاب قدرت خنده

قدرت خنده

نخستین کتاب درباره خنده به زبان فارسی

نوشتن این کتاب به‌ قلم مجید پزشکی، آغازگر راه افتادن جنبش خنده در ایران‌زمین به‌شمار می‌رود. این کتاب 200 صفحه‌ای افزون بر بازنمایی نیروی بی‌کران موهبت خنده،‌ سرشار از چکامه‌ها و گفته‌های نغز و پندآموز سنخنوران و چکامه‌سرایان ایرانی درباره خندیدن و شاد زیستن است.

نویسنده: مجید پزشکی

ناشر: نسل نواندیش

بها: ٢٧۵٠٠ تومان

New Project (9)
خندیدن دلیل نمی خواهد